Izglītības iestādes nolikums

APSTIPRINĀTS:
Ar CĒSU novada domes
03.09.2009.gada lēmumu Nr. 180. /protokols 8./

 

CĒSU PILSĒTAS 4.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
NOLIKUMS


Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde/ turpmāk tekstā - Pirmsskolas iestāde/ ir Cēsu novada pašvaldības/ turpmāk tekstā – Dibinātājs/ dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
1.2. Pirmsskolas iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, kas saistīti ar izglītības jautājumiem, kā arī šis nolikums.
1.3.Pirmsskolas iestādei ir:
                 1.3.1 zīmogs, ko lieto uz visiem Pirmsskolas iestādes dokumentiem, kur
                          nepieciešams to lietot;
                 1.3.2. noteikta parauga veidlapa.
1.4. Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda  Dibinātājs.
1.5.Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, LV 4101,  faktiskā adrese- Zirņu iela 23, Cēsis, LV 4101


2. PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBĪBAS

MĒRĶI, PAMATVIRZIENI, UZDEVUMI

2.1. Pirmsskolas iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir licenzēta izglītības programma, kas nosaka iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus.
2.2. Pirmsskolas iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos /turpmāk tekstā bērnus/ pamatizglītības apguvei skolā, balstoties uz apkārtējās pasaules likumsakarībām.
2.3. Pirmsskolas iestādes uzdevumi ir:
2.3.1. sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā;
            2.3.2. radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību;
            2.3.3. nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību  
                      un aktivitāti , balstoties uz attīstības pēctecību un katra bērna
                      individuālajām spējām ;
             2.3.4. sekmēt bērnu rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu apzināšanu un spēju
                      izpausties aktīvā darbībā, gūt panākumus atbilstoši savām spējām, veidot :
                    „ES” apziņu;
2.3..5. veicināt bērnu personīgās pieredzes veidošanos, apgūstot pieaugušo
           radīto pieredzi un sekmējot viņu izziņas procesus un darbības.
2.3..6.izkopt bērnu saskarsmes un sadarbības spējas, iemaņas, balstoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām.

 

3. PIRMSSKOLAS IESTĀDES ĪSTENOJAMĀS PROGRAMMAS

Pirmsskolas iestāde īsteno Izglītības un Zinātnes ministrijā licenzētu “Pirmsskolas izglītības programmu” , kods 01011111.

 

4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

4.1. Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, aptverot:
4.1. 1. veselības nostiprināšanu;
4.2.2. individualitātes veidošanos;
4.3.3. fizisko, sociālo un intelektuālo attīstību;
4.4.4. iniciatīvas, zinātkāres patstāvības un radošās darbības attīstību;
4.5.5. psiholoģisko sagatavošanu skolai;
4.6.6. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.
4.2. Pilnu pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 7 gadiem, taču to var pagarināt par vienu gadu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
4.3. Mācību priekšmetu programmas var izstrādāt iestādes pedagogi, tad tās apstiprina pirmsskolas iestādes vadītāja.
4.4. Pirmsskolas iestāde saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu, licenzēto programmu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar dibinātāja apstiprināto nolikumu patstāvīgi:
- organizē un īsteno izglītošanas procesu ,
- izvēlās izglītības darba formas un metodes .
4.5. Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē notiek Dibinātāja un Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
4.6. Pirmsskolas iestāde vadītāja ar bērna vecāku (aizbildni) slēdz savstarpēju vienošanos  par bērns uzturēšanos Pirmsskolas izglītības iestādē.
4.7. Pirmsskolas iestādē darbojās 8 grupas bērniem vecumā no 1 gads 6 mēnešiem līdz 7 gadiem.
4.8 Bērnu skaits vienā grupā noteikts Ministru kabineta noteikumos.
4.9. Pirmsskolas iestāde ir atvērta bērniem 5 dienas nedēļa ar 12 stundu darba laiku no 7.00 līdz 19.00.
4.10. Pirmsskolas iestādi bērns apmeklē katru dienu .
4.11.Vieta bērnam pirmsskolas iestādē tiek saglabāta:
4.11.1. bērna slimības, karantīnas gadījumā, veselības uzlabošanas nolūkā , ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa un citu objektīvu apstākļu dēļ, ja to vecāks apliecina ar savu iesniegumu;
4.11.2. vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas bērnu var atvest un izņemt no pirmsskolas iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku iesniegums;
4.11.3. vecāku atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk kā 84 dienas gadā, kurā ieskaitītas arī pirmsskolas iestādes atvaļinājuma 56 kalendārās dienas;
4.11.4. uz laiku, kamēr bērns tiek nosūtīts uz apmācību Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas iestādē.
4.12.  Pirmsskolas izglītības saturs bērnu dažādo prasmju, iemaņu un priekšstatu par apkārtējo pasauli apguvē dažādos mācību priekšmetos tiek organizēts 5 attīstības pakāpēs.
4.13. Pirmsskolas iestādes bērnu intelektuālā un fiziskā nodarbību slodze, ievērojot Vispārējā izglītības likuma prasības, noteikta izglītības iestādes vadītājas apstiprinātajā nodarbību sarakstā.
4.14. Pedagoģiskajā darbā ar bērniem programmas īstenošanai tiek organizētas daudzveidīgas mācību darba formas - rotaļnodarbības ar visu grupu, apakšgrupu vai individuāli.
4.15.Galvenās metodes darbā ar bērniem ir rotaļa, novērošana, apsekošana, salīdzināšana, klasificēšana, modelēšana, pētniecība un eksperimentēšana, verbālā ,interaktīvā.
4.16. Ar bērniem , kuriem nepieciešama stājas, pēdas un valodas korekcija strādā atbalsta pedagogi – fiziskās attīstības skolotājs, skolotāja logopēde.
4.17. Bērnu attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu analīze notiek saskaņā ar pirmsskolas iestādes vadītājas noteikto kārtību divas reizes mācību gadā .


                                              5. PIRMSSKOLAS IESTĀDES BĒRNU
                                                         TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Bērniem ir tiesības uz :
5.1.1. pirmsskolas izglītības apguvi  atbilstoši katra spējām;
5.1.2. tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību;
5.1.3. dzīvības, veselības aizsardzību un neatliekamo palīdzību ikdienā , kā arī uz tiesībām būt pasargātiem no fiziskās un garīgi seksuālās ekspluatācijas un pavedināšanas;
5.1.4. nacionālās identitātes saglabāšanu;
5.1.5. personiskās mantas aizsardzību;
5.1.6. savu domu un uzskatu brīvu paušanu un aizstāvēšanu..
5.2. Bērna pienākumi mājās un sabiedrībā pieaug atbilstoši vecumam:
5.2.1. ievērot iestādes un grupas kārtības noteikumus ar kuriem bērns viņam saprotamā veidā iepazīstināts ģimenē, izglītības iestādē;
5.2.2. kopt sevi un piedalīties sabiedriski lietderīgos darbos;
5.2.3. ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, kā arī citiem sabiedrības pilsoņiem, neaizskarot citu bērnu un pieaugušo intereses un tiesības;
5.2.4. mācīties darboties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
5.2.5. ievērot elementāras sadzīves un kulturālās uzvedības normas;
5.2.6. sargāt un rūpēties par savu veselību un drošību;
5.2.7. ar cieņu izturēties pret savu iestādi, pilsētu, valsti, tās simboliem, likumiem.

 

6.  PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pirmsskolas iestādi vada Pirmsskolas iestādes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Izglītības un Zinātnes ministriju.
6.2. Pirmsskolas izglītības iestādē ir lineāri funkcionālā vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai vairākiem vadītājiem . Darbinieku pakļautība noteikta amata aprakstā.
6.3.Pirmsskolas iestādes vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā līdz 2 mēnešiem pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumus  pilda  ar Dibinātāja izpilddirektora rīkojumu  iecelta persona, ilglaicīgās prombūtnes laikā Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumus pilda  ar Cēsu novada domes lēmumu iecelta persona, kurai ar izpilddirektora rīkojumu nosaka viņa pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
6.4. Vasaras atvaļinājuma laikā par Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumu izsildītāju, saskaņojot ar Dibinātāju, var nozīmēt pirmsskolas iestādes vadītāja vietnieku saimnieciskajā darbā vai iestādes metodiķi, nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
6.5. Pirmsskolas iestādes vadītāja kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, dara līgums un iestādes nolikums.

6.6. Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumi ir:
6.6.1. vadīt Pirmsskolas iestādes darbu un atbildēt par Pirmsskolas iestādes darba rezultātiem;
6.6.2. nodrošināt likumu , Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Pirmsskolas iestādē;
6.6.3. plānot Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļu izlietojumu un par savu darbību un izlietojuma rezultātiem pēc pieprasījuma atskaitīties Dibinātājam un izglītības  iestādes padomei;
6.6.4. organizēt un vadīt Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
6.6.5. nodrošināt Pirmsskolas iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodibinot un izbeidzot darba tiesiskā attiecības, ievērojot darba likumā un citos normatīvajos  aktos darba devējam noteiktās tiesības un pienākumus;
6.6.6. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
6.6.7.nodrošināt Pirmsskolas iestādes datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
6.6.8.nodrošināt Pirmsskolas iestādes pastāvīgu lietvedības un arhīva kārtošanu līdz dokumentu arhivēšana/ un saglabāšanu;
6.6.9.noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.6.10.vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
6.6.11. nodrošināt apstākļus Pirmsskolas iestādes padomes darbam;
6.6.12.informēt darbiniekus un nepieciešamības gadījumā citas personas par Pirmsskolas padomē un Pedagoģiskajā  padomē pieņemtajiem lēmumiem;
6.6.13. atbildēt par Pirmsskolas iestādes izglītības , saimniecisko un finansiālo darbību piešķirtā finansējuma ietvaros un kontrolēt noteikto  uzdevumu izpildi;
6.6.14.Dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem.
6.6.15. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pirmsskolas iestādi valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās;
6.6.16. nodrošināt izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas Pirmsskolas iestādē vai Pirmsskolas iestādes organizētajos pasākumos;
6.6.17. organizēt izglītojamo ēdināšanu;
6.6.18.informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Pirmsskolas iestādē vai ārpus tās;
6.6.19.nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Pirmsskolas iestādes darbību kontrolējošām iestādēm;
6.6.20.nodrošināt Pirmsskolas iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā un organizēt izglītības iestādes saimniecisko darbību;
6.6.21.nodrošināt noslēgto līgumu līgumsaistību izpildes kontroli.

6.7. Pirmsskolas iestādes vadītāja tiesības:
6.7.1. savas kompetences ietvaros lemt par Pirmsskolas iestādes  intelektuālo , finanšu un materiālo resursu racionālu izlietošanu;
6.7.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
6.7.3.iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajā un citās institūcijās;
6.7.4.deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētus uzdevumu, funkciju veikšanu ;
6.7.5.atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavot priekšlikumus un iesniegt apstiprināšanai Dibinātājam saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas;
6.7.6.Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu līdz Ls 1000 bez PVN apstiprinātā budžeta ietvaros;
6.7.7. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
6.7.8. uzņemt un atskaitīt izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.7.9. noteikt pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai, darba samaksas lielumam un darba slodzei;
6.7.10. apstiprināt mācību priekšmetu programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānu u. c. Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;
6.7.11. slēgt Pirmsskolas iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamos piegādes, pakalpojumu, būvniecības un cita veida līgumus ar juridiskām un fiziskām personām.
6.8. Pirmsskolas iestādes metodiķis nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju
        un norisi pirmsskolas iestādē. Pirmsskolas iestādes metodiķa pienākumi un tiesības
        noteikti Izglītības likumā un pirmsskolas iestādes metodiķa amata aprakstā un šajā
       nolikumā.
6.9.  Pedagoga pienākumi un pedagoga tiesības izglītošanas procesā ir noteiktas
       Izglītības likumā un pedagoga amata aprakstā un šajā nolikumā.
6.10. Pirmsskolas iestādes pedagogu un citu darbinieku  pienākumi:
6.10.1. pedagogi darbā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;
6.10.2. pedagogu pamatuzdevums ir radoši un atbildīgi piedalīties pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, iesaistot izglītības procesā bērnu vecākus;
6.10.3. pedagogi atbild par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
6.10.4. pedagogi un citi darbinieki veic pienākumus un izmanto savas tiesības saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Darba likumu, darba līgumu un amata aprakstu;
6.10..5.  darba kārtību pedagogiem un citiem darbiniekiem nosaka saskaņā ar Darba likumu, Darba aizsardzības likumu un pirmsskolas iestādes darba kārtības noteikumiem.
6.11. Pirmsskolas iestādes saimniecisko darbinieku pienākumi un tiesības noteikti
        saimniecisko darbinieku amata aprakstos.
6.12. Pedagogiem un saimnieciskajiem darbiniekiem ir tiesības:
6.12.1. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.12.2. izteikt priekšlikumus izglītības iestādes normatīvajiem aktiem;
6.12.3. saņemt darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
6.12.4. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu (amatalgu);
6.12.5. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
6.12.6. saņemt materiālo stimulu saskaņā ar koplīgumu, pedagogu darba kvalitātes piemaksu piešķiršanas kārtību.

 

7.  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  IESTĀDES PADOMES IZVEIDOŠANAS  KĀRTĪBA UN KOMPETENCE.

 Pirmsskolas iestādes padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka
  pirmsskolas iestādes padomes reglaments.

 

8. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE

 Pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību un kompetenci  
 nosaka pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes reglaments.

 

9. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 9.1. Pirmsskolas iestāde iesaistot tās pašpārvaldes institūcijas/iestādes padomi, pedagoģisko padomi, arodbiedrību../pastāvīgi izstrādā Pirmsskolas iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus.
 9.2. Pirmsskolas iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod Pirmsskolas iestādes vadītājs bez saskaņošanas ar Dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktajos gadījumos.
9.3. Pirmsskolas iestādes vadītājs, saskaņojot ar Dibinātāju nodrošina izstrādi un veic grozījumus šādos Pirmsskolas iestādes iekšējos normatīvajos aktos :
9.3.1.Pirmsskolas iestādes izglītības programma un grozījumi tajā
9.3.2. Pirmsskolas iestādes attīstības plāns, saskaņojot arī  ar Pirmsskolas iestādes padomi, Pedagoģisko padomi  ;
    9.3.2.Pirmsskolas iestādes nolikums, kuru apstiprina  Dibinātājs
9.4. Pirmsskolas iestādes vadītājs bez saskaņošanas ar Dibinātāju izdod izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus:
9.4.1.Pirmsskolas iestādes gada darba plānu un grozījumus tajā , saskaņojot to ar Pirmsskolas iestādes padomi un pedagoģisko padomi ;
9.4.2.Pirmsskolas iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajā sadarbībā ar iestādes padomi ;
9.4.3.Pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes reglamentu, sadarbībā ar  pedagoģisko padomi;
9.4.4.Pirmsskolas iestādes darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar darbiniekiem ;
9.4.5.Pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar darbiniekiem un iestādes padomi ;
9.4.6.Pirmsskolas iestādes iekšējos kārtības noteikumus izglītojamiem, saskaņojot tos ar iestādes padomi un pedagoģisko padomi ;
9.4.7.Pirmsskolas iestādes pirmsskolas vecuma bērnu mācību nodarbību sarakstu un grozījumus tajos, ko  veido metodiķis, sadarbībā ar iestādes pedagogiem;
9.4.8. kārtību, kādā iestādē  organizē bērnu dienas režīmu;
9.4.9. kārtību, kādā tiek noteikta piemaksa pedagogiem par darba kvalitāti
9.4.9. instrukcijas, noteikumus, kārtības, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
9.5.Pirmsskolas iestādes izstrādātos iekšējos administratīvos aktus var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Cēsu novada pašvaldībā.


10.  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

10.1 Saskaņā  ar Izglītības  likumu Pirmsskolas iestāde var veikt saimniecisko darbību.
10.2.Pirmsskolas iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.
10.3.Pirmsskolas iestāde var saņemt ziedojumus un dāvinājumus, iepriekš saņemot Dibinātāja atļauju un tie izmantojami tikai:
    10.3.1.Pirmsskolas iestādes attīstībai;
    10.3.2.mācību līdzekļu iegādei;
    10.3.3.aprīkojuma iegādei;
    10.3.4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
    10.3.5.personāla materiālajai stimulēšanai.
10.4.Izglītības iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju veic Dibinātājs.
10.5.Izglītības iestāde organizē izglītojamo ēdināšanu.
10.6. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Pirmsskolas iestādē noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz  Izglītības pārvaldē vai Izglītības un zinātnes ministrijā.
10.7. Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, Pirmsskolas iestādē darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medmāsa.
10.8.Izglītība iestāde  izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši izstrādātajai programmatūrai.

 

11. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA

11.1. Budžeta plānošanu vada Pirmskolas iestādes vadītājs.
11.2. Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļus veido:
11.2.1. Dibinātāja budžeta līdzekļi;
11.2.2.citi finanšu līdzekļi;
11.3. Citus finanšu līdzekļus veido:
    11.3.1.Dibinātā apstiprinātie maksas pakalpojumi;
    11.3.2.fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
            11.3.3.konkursos un projektos piesaistītie līdzekļi
11.4.Dibinātāja budžets nodrošina:
    11.4.1.pirmsskolas iestādes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
    11.4.2.personāla darba samaksu;
11.5.Pirmsskolas iestāde ir tiesīga veikt tādus maksas pakalpojumus, kuri uzlabo izglītojamo un personāla darba apstākļus un izglītojamo ieguves iespējas un, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprina Dibinātājs.
11.6.Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Pirmsskolas iestādes materiālās bāzes uzturēšanai, Pirmsskolas iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Pirmsskolas iestādes aprīkojuma iegādei, darbinieku materiālajai stimulēšanai. Par papildus līdzekļu izmantošanu Pirmsskolas iestādes vadītājs atskaitās Pirmsskolas iestādes padomei, un Dibinātājam.
11.7. Pirmsskolas iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai ziedojumi ir brīvprātīgi
11.8. Izglītības iestādes pamatbudžeta  un speciālā budžeta tāmes , pamatojoties  uz Dibinātāja lēmumu, apstiprina Pirmsskolas iestādes vadītājs un Cēsu novada domes Finanšu nodaļas ekonomists.
11.9.Pirmsskolas iestādes grāmatvedība tiek organizēta centralizēti ar pašvaldības grāmatvedību un to veic Dibinātājs.
12.  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA
Lēmumu par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
13.  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
13.1.Grozījumus Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā ir tiesīgi ierosināt vecāki, darbinieki, Dibinātājs.
13.2.Pirmsskolas iestādes nolikuma projektu un nolikuma grozījuma projektu apspriež iestādes Pirmsskolas iestādes pašpārvaldes institūcijās un galīgo variantu izstrādā Pirmsskolas iestādes vadītājs.
13.2. Pirmsskolas iestādes nolikumu un grozījumus tajos apstiprina Dibinātājs.
Minētais nolikums stājās spēkā pēc Dibinātāja apstiprināšanas.

 

 

Cēsu pilsētas
4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja           Līga Balode