Iekšējās kārtības noteikumi

Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi


1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, MK noteikumiem Nr. 1338  no 24.11.2009„Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos”, MK noteikumiem Nr. 277. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 no 07.06.2012 "Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas", kā arī iestādes nolikumu.


2. Noteikumi nodrošina iestādē vienotu kārtību, kas saistoša visiem darbiniekiem, audzēkņiem, vecākiem /aizbildņiem/.


3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumus izdod iestādes vadītājs, saskaņojot ar iestādes padomi un darbiniekiem.


4. Iestādes vadītājs ar noteikumiem pret parakstu iepazīstina katru darbinieku, vecāku, kurš uzsāk darbu vai sadarbību ar iestādi un turpmāk atkārtoti 1 reizi gadā to dara skolotājas.


5. Noteikumi ir ievietoti iestādes vestibilā, kur katrs interesants var ar tiem iepazīties.

 

2. DARBA ORGANIZĀCIJA

6. Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē notiek saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības noteikto kārtību, MK noteikumiem.
7. Pirmsskolas iestādi apmeklē bērni no 1 gada 6.mēnešiem līdz 7 gadu vecumam.
8. Iestāde atvērta bērniem 5 dienas nedēļā ar darba laiku no 7.00 – 19.00, taču pēc rotācijas principa iestādē darbojas dežūrgrupa, kur vecāki bērnus var atstāt no visām grupām laikā no 7.00 – 7. 30 un no 18.00 – 19.00. Nav vēlams dežūrgrupā atstāt pusotrgadīgus bērnus no 1.grupas, jo šī vecuma bērniem vēl nogurdinoši uzturēties kolektīvā tik garu dienas daļu /10 – 12 stundas/.
9. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 stundu. /DL 135.pants/.
10. Visās grupās bērni tiek audzināti un mācīti valsts valodā.
11. Ar iestādes vadītājas rīkojumu bērns tiek ieskaitīts audzēkņu sarakstā, kad audzēkņa vecāki /aizbildņi/ iestādes vadītājai iesniedz sekojošus dokumentus:
       - iesniegumu iestādes vadītājai par bērnu uzņemšanu audzēkņu sarakstā
       - Cēsu novada domes bērnu vietas sadales komisijas paziņojumu – piedāvājumu uz PII;
       - bērna dzimšanas apliecības kopiju;
       - medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu;
       - aizpildītu savstarpējās vienošanās līgumu.
12. Pirmsskolas iestādes vadītāja, pieņemot bērnu iestādē, iepazīstina vecākus /aizbildņus/ ar šādiem dokumentiem:
pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;
izglītības iestādes nolikumu;
izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
izglītības iestādes izglītības programmas licenci.
13. Bērna iestāšanos pirmsskolas izglītības iestādē, tāpat arī izstāšanos formē ar iestādes vadītājas rīkojumu.
14. Mācību darbs iestādē notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, ko visām mācību gadam nemainīgu apstiprina iestādes vadītāja.
15.Maksu par bērna ēdināšanas izdevumiem, ko sedz vecāki, nosaka Cēsu novada pašvaldība
12 stundu režīmā bērnam iestādē tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, darbiniekiem, saskaņā ar personīgu iesniegumu un attiecīgu samaksu, iespējams ēst visas ēdienreizes, jebšu tikai pusdienas.
16. Lai rūpētos par iestādei piederošu personu – darbinieku, bērnu drošību – iestādes ārdurvis tiek slēgtas laikā no 9.00 – 10.30, 12.00 – 16.00 un pēc pl.18.00. Laikā kad durvis slēgtas darbojas zvani.
17. Par nepiederošu personu iestādē tiek uzskatīta jebkura persona, kura nav iestādes darbinieks, audzēknis, audzēkņa vecāks, vai vecāka norādīta persona, kam tiesības nodot un izņemt bērnu no pirmsskolas iestādes. Nepiederoša persona jebkurā gadījumā tiek aicināta iestādē ienākt tikai izmantojot zvanu, tāpēc tā zvana pie ārdurvīm un durvju atvērājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un tālāk lūdz to nogādāt pie konkrēta iestādes darbinieka.
18. Jebkurš cilvēks /liels, mazs/ ienākot un izejot no telpām, iestādes teritorijas, regulāri aiz sevis aiztaisa durvis, vārtiņus.
19. Visiem darbiniekiem redzamā un pieejamā vietā ir izvietoti iestādes un grupu evakuācijas plāni, ir pieejams dienesta telefons ar telefonu numuriem administrācijai, operatīvajiem dienestiem.
20. Kategoriski aizliegts iestādes telpās, teritorijā:
      - smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās un psihotropās vielas;
      - lietot necenzētus vārdus, izteicienus;
      - pielietot vardarbību /fizisku, emocionālu/;
      - huligāniski uzvesties.
21. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes var atskaitīt, ja:
      - bērna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas slēdziena nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē;
      - bērns ar savu uzvedību, rīcību apdraud savu un citu bērnu drošību, dzīvību, veselību, ir neprognozējams savā rīcībā, uzvedībā;
      - ja vecāki pārkāpj minētos iekšējas kārtības noteikumus – neattaisnotu iemeslu dēļ vairākkārt / līdz 2 reizēm un ilgāk kā 2 nedēļas kavē pirmsskolas iestādi, vairākkārt/ 3 un vairāk reizes/ ir pirmsskolas maksas parādnieki un par 2 mēnešiem, ko apstiprina grāmatvedības dokumenti.
22. Par bērna atskaitīšanu no pirmsskolas iestādes vadītāja vecākus brīdina  rakstiski 7 dienas iepriekš motivējot rīcību.

 


3. VECĀKU UN VIŅU BĒRNU TIESĪBAS

23. Vecākiem ir tiesības:
      - saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes un dažādām mācību priekšmetu  programmām;
      - paust savu attieksmi, atklāti izteikt savu argumentētu viedokli par jautājumiem, kas skar viņa bērna audzināšanu, iestādes darbību un prestižu sabiedrībā;
      - rosināt veidot iestādes padomi un darboties tajā.
24. Bērniem ir tiesības:
      - uz valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības apguvi;
      - uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību iestādē un tās organizētajos pasākumos;
      - uz neatliekamo medicīnisko palīdzību;
      - uz personiskās mantas personisko aizsardzību;
      - pilnveidoties un attīstīt savas radošās spējas kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

 

4. VECĀKU UN BĒRNU PIENĀKUMI

25. Gatavojot bērnu dzīvei sabiedrībā, vecākiem ir pienākums audzināt un skolot savu bērnu sociāli labvēlīgā vidē, veidojot labvēlīgas saskarsmes, sadarbības, vecumam atbilstošas kultūrhigēniskas un uzvedības normas, nepieļaujot visatļautību ne ģimenē, ne sabiedrībā.
26. Bērnu uz iestādi ved un izņem vecāki vai viņu norādītās personas, ar kurām grupas skolotājas iepazīstinātas, bet  tie nevar būt jaunāki par 13 gadiem. Kategoriski aizliegts skolotājai izdot bērnus personām, kuras ir alkohola vai citu reibinošo vielu ietekmē, vecākiem izņemt bērnu, kurš nav atvadījies no skolotājas.
27. Lai nodrošinātu audzēkņu ēdināšanu un dalību nodarbībās, audzēkņi uz grupu jāatved līdz pl. 8.45
28. Iestādes darbinieki, bērni, vecāki, staigā tikai pa savas grupas ārdurvīm, aizliegts
staigāt ar āra apaviem pa iestādes iekšējiem koridoriem, kā arī pa grupas telpām. Ja vecāks vēlas pabūt kopā ar savu bērnu grupiņā, tad tas jāpasaka skolotājai un jāņem līdzi maiņas apavi.
29. Pirmsskolas iestāde bērnam jāapmeklē regulāri, neattaisnoti kavējumi nav pieļaujami, taču ir izņēmumi, kad bērns iestādi neapmeklē:
      - bērna slimība, arī karantīna laiks, ja to apliecina izsniegts attiecīgs dokuments, ko vecāki iesniedz grupas skolotājai tad, kad bērns atgriežas grupā, taču par bērna slimību iestādi informē jau pirmajā dienā telefons 64122608, pretējā gadījumā par pirmo dienu maksā vecāki;
      - mātes slimības gadījumā, ja nav kam atvest uz iestādi bērnu, taču arī tad jāpiestāda mātes slimības lapas kopija;

         - vecāku atvaļinājuma laikā vai sakarā ar ģimenes apstākļiem, ko apliecina vecāku iesniegums iestādes vadītājai;

- ja iestāde slēgta saskaņā ar novada domes lēmumu.
30. Bērnu uz iestādi ved veselu, tīru, tīrās, augumam, sezonai piemērotās drēbēs, apavos. Garderobes skapītī ir vismaz viens lieks apakšveļas pāris, ziemā lieks cimdu pāris, pārējās drēbes pēc vecāku vēlēšanās. Telpu apaviem jābūt tīriem, ērtiem, drošiem, nekādā gadījumā tās nevar būt mīkstās čības. Sākot ar 2. grupu bērnam jābūt speciāliem apaviem sporta un muzikālajām nodarbībām, kā arī kokvilnas krekliņam un īsajām biksītēm.
31. Vecāki nodrošina savam bērnam individuālo ķemmi, zobu suku, pastu, kā arī vecumam nepieciešamos mācību materiālus, ko noteikusi grupas skolotāja un par ko vecāki vienojas vecāku grupu sapulcē. Kolektīvi zobus sākam tīrīt no 4 gadu vecuma, kad pamatiemaņas apgūtas mājās.
32. Maksu par bērna uzturēšanos pirmsskolas iestādē vecāki kārto regulāri pa tekošo mēnesi līdz 20. datumam Cēsu novada pašvaldības kontā LV51UNLA0004013130835 Seb bankā, norādot sava bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, iestādi, kuru bērns apmeklē. Jebkuri maksas pārrēķini par attaisnotiem kavējumiem tiek izdarīti tikai nākamajā mēnesī un to veic grāmatvede, kad apstrādājusi bērnu apmeklējumu tabeles, ko iesniedz grupu skolotājas. Parādi nav pieļaujami!
33. No drošības un tikumiskās audzināšanas viedokļa kategoriski aizliegts vecākiem dot un bērniem uz grupu ņemt līdz:
      - saldumus;
      - košļājamo gumiju;
      - zāles;
      - mobilos telefonus, peidžerus;
      - dažādus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus / lūpu, nagu, acu krāsas, lakas, aerosolus/
      - riteņus, jo skolotājām vienlaicīgi nav iespējams pārredzēt, nodrošināt aizsardzību bērniem, kuri rotaļājās dažādās grupas telpās, rotaļlaukumā un vienlaicīgi uz asfaltētā laukuma.
34. Ja mācību gada laikā vecāki mainījuši dzīvesvietu, adresi, telefona numuru, tad tas  jādara zināms grupas skolotājai.

 

5. ATBILDĪGIE UN KĀRTĪBA, KĀDĀ DARBINIEKI, VECĀKI, BĒRNI
TIEK IEPAZĪSTINĀTI AR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM.

35. Sākotnēji ar iekšējās kārtības noteikumiem iestādes darbiniekus, vecākus iepazīstina vadītāja.
36. Katru gadu septembrī grupu skolotājas atkārtoti ar tiem iepazīstina vecākus, saņemot no viņiem parakstu par to ievērošanu.
37. Gadījumos, ja iekšējās kārtības noteikumi tiek saturiski papildināti, jebšu pārkāpti, darbinieki, vecāki atkārtoti ar tiem iepazīstas un parakstās par to ievērošanu.
38. Pirms masu pasākuma apmeklējuma, došanās ekskursijā, pārgājienā izbraukumā, grupu skolotāja instruē bērnus par attiecīgajiem kārtības noteikumiem, drošību. Par pārrunāšanas faktu skolotāja izdara atzīmi žurnālā. Saskaņā ar bērnu vecumu, audzināšanas un mācību plānu, skolotāja plāno un runā ar bērniem par personīgo higiēnu, par ceļu satiksmes noteikumiem, uzvedību nestandarta situācijās.
6. IZMAIŅAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS

39. Izmaiņas iekšējās kārtības jautājumos var ierosināt pedagoģiskā padome, iestādes padome, pašvaldība, attiecīgi MK noteikumi.
   

Cēsu pilsētas
4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                                             Māra Rozenberga
01.07.2011.