Normatīvie akti

 

 

 

 

 

APSTIPRINU

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības

iestādes vadītāja Līga Balode  

_____________________

Rīkojums Nr.     no             2020.g.

 

Cēsu 4. Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku

 

Rīcības protokols

 

bērnu tiesību pārkāpumu atpazīšanai un risku novēršanai

 

Izdots saskaņā ar „Bērnu tiesību aizsardzības likums” no 19.06.1998.;

 

„ANO bērnu tiesību konvencija” no 20.11.1989.

 

Mūsu vīzija: Laimīgs, bērns kurš ir līdzdalīgs un līdzatbildīgs pirmsskolas izglītības iestādes procesos.

 

Rīcības mērķis: novērst novārtā pamešanu, fizisku , emocionālu, seksuālu vardarbību pret bērnu, radot vidi laimīga bērna vispusīgai attīstībai, kā arī uzlabot iestādes personāla kapacitāti, savstarpējo sapratni un sadarbību.

 

Rīcības protokols nosaka kā tiek konstatēti un risināti konflikti :

 

-          Starp bērnu un bērnu

 

-          Starp bērnu un darbinieku,

 

-          Starp bērnu un vecāku

 

Rīcības protokols nosaka konkrētas darbības, kas izstrādātas izglītības iestādē bērnu tiesību pārkāpumu risināšanai kā arī prevences pasākumus bērnu tiesību pārkāpumu nepieļaušanai.

 

Vardarbība, šī protokola izpratnē ir visu veidu fiziska vai emocionāla kaitēšana, kas var radīt apdraudējumu bērna attīstībai, veselībai vai dzīvībai.

 

I

 

Lai veidotu cieņpilnas attiecības, Cēsu 4. PII noteikti sekojoši noteikumi pieaugušo un bērnu saskarsmei:

 

 1. Respektēt bērnu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, reliģiskās un etniskās piederības, attīstības īpatnībām.
 2. Sadarbībā ar bērnu lietot tikai labskanīgu valodu, izvairīties no cieņu aizskarošiem vai bērniem nesaprotamiem izteicieniem.
 3. Veidot un uzturēt bērnam drošu un draudzīgu vidi – nodrošināt bērnu vecumam un interesēm atbilstošus attīstošus materiālus, augumam piemērotas mēbeles, bērnu interesēm un vajadzībām atbilstošas aktivitātes.
 4. Apzināt situācijas, kas rada draudus bērna drošībai un laikus tās novērst. To nodrošina, veicot regulārus pedagoģisko vērojumu pierakstus, to analīzi , vajadzības gadījumā vēršoties pie iestādes vadītājas, kas risina situāciju vai organizē atbalsta personāla piesaisti.
 5. Izskaidrot bērniem viņu tiesības un pienākumus.
 6. Nodrošināt atklātu vidi, iedrošinot bērnus uzticēties iestādes darbiniekim.
 7. Darbā ar bērniem izmantot pozitīvas disciplinēšanas metodes – kopā ar bērniem izstrādāti noteikumi, pārrunas ar bērnu, bērnu sagatavošana pārmaiņām, uzmanības novēršana, humors, verbāls pozitīvs pastiprinājums, motivācijas atrašana, ignorēšana (ja bērna uzvedība nevienu neapdaud), apstādināšana, „pārtraukuma „metode.
 8. Neveikt darbības, kas varētu tikt traktētas kā vardarbīgas.
 9. Nelietot metodes, kas apdraud bērna fizisko vai emocionālo labsajūtu, pazemo viņu – kliegšanu, ironizēšanu, grūstīšanu, purināšanu, izolēšanu, aizskarošu aizrādījumu izteikšanu, noniecināšanu,
 10. Pieņemt un respektēt iestādē pieņemto „atbalsta frāzi” - pamanot situāciju, kad kāds iestādes darbinieks ar savu rīcību var apdraudēt bērna emocionālo vai fizisko labsajūtu, jebkurš cits iestādes darbinieks lieto frāzi: „Un tagad spēlēsim „ kas dārzā”" vai uzliek roku darbiniekam uz pleca.
 11. Nekavējoties reaģēt, ja ir noticis šo noteikumu pārkāpums.
 12. Ievērojot konfidencialitāti, savstarpēji sadarboties, lai novērstu pārkāpumus .  

   

  Ja konstatēts konflikts, kura laikā saskatāma vardarbība, tiek veiktas šādas darbības.

   

  Konflikts: „Bērns-bērns”

   

  Bērnu  darbība tiek pārtraukta un rīcība pēc nepieciešamības pārrunāta, analizēta.

   

  Tiek veikti pedagoģisko vērojumu pieraksti

   

  Konflikta izraisītājs tiek pastiprināti novērots

   

  Ja konflikts netiek atrisināts grupā, skolotāja ar rakstisku iesniegumu vēršas pie iestādes vadītājas

   

  Piesaistot atbalsta komandu, vadītāja organizē domu apmaiņu problēmas risināšanai.

   

  Skolotāja veic pārrunas ar vecākiem

   

  Vadītāja veic sarunas ar vecākiem.

   

  Pedagogu komanda lemj par atbalsta personāla piesaistīšanu.

   

  Konflikts: „Bērns-pedagogs”

   

  Konflikta novērotājs izmanto iestādes „atbalsta frāzi”

   

  Nekavējoties ziņo iestādes vadītājai.

   

  Vadītāja aicina pedagogu uz sarunu.

   

  Ja par konfliktu ziņo vecāks,  sarunā piedalās pedagogs, vecāks un iestādes vadītāja.

   

  Ja konflikts netiek atrisināts, iestādes vadītāja :

   

  1. izsaka brīdinājumu rakstveidā
  2. izsaka rājienu,
  3. atbrīvo no darba

  Konflikts „Bērns-vecāks”

  Par pamatu ņemot pedagoģisko vērojumu pierakstus, skolotāja ziņo iestādes vadītājai.

  Iestādes atbalsta komanda veic situācijas analīzi un lemj par iespējamu risinājumu,kurā var ietilpt:

   

  1. Saruna ar bērnu,
  2. Turpmāka bērna novērošana
  3. Ziņojums bāriņtiesai

   

   

   Ja konstatēta nerūpēšanās par bērnu no vecāka puses, , sarunā tiek iesaistīti vecāki. Ja konflikts neatrisinās, iestādes vadība sniedz attiecīgo informāciju bāriņtiesai. 

  Lai novērstu jebkāda veida vardarbības riskus izglītības iestādē veicam preventīvus pasākumus:

  1. Pozitīvas emocionālas gaisotnes radīšana un uzturēšana.

   Visos dienas režīma posmos veicinam sadarbības, līdzdalības, domāšanas prasmes.

   Esam atvērti viens otram – visu grupu bērni un darbinieki iepazīst cits citu un palīdz viens otram, ja nepieciešams lūdz palīdzību un atbalstu jebkuram darbiniekam.Regulāri organizējam tematiskus pasākumus, kuros aktualizējam drošības, veselības, morāles tēmas.

  2. a)Drošības nedēļa,b) Veselības nedēļa,

  3. c) sadraudzības rīti –2 vai vairāku grupu bērni gatavo cits citam dāvanas, māca viens otru, prezentē kādu savu darbu.

  4. d) Teātra festivāls „Pozitīvais Zirnis”

   Bērnudārza ikdienā ievērojam noteiktu ritmu/režīmu.

   Piedāvājam vecākiem speciālistu lekcijas .

    

   Regulāri organizējam saliedējošus pasākumus pedagogiem, vecākiem un bērniem.

   1. Talkas iestādes laukumu labiekārtošanai,
   2. Pārgājiens vecāko grupu bērniem un vecākiem
   3. Radošās darbnīcas grupu noformēšanai un materiālās bāzes papildināšanai
   4. Gadskārtu ieražu svētki,
   5. Ģimenes dienas
   6. Iestādē izveidota un darbībai pilnvarota atbalsta komanda vardarbības risku atpazīšanai, konfliktsituāciju analizēšanai un risināšanai:
    1. Līga Balode – iestādes vadītāja,
    2. Laila Ķimene – metodiķe,
    3. Laila Bērziņa – pirmsskolas skolotāja
    4. Aija Grundiņa - medmāsa
    5. Jana Eglīte – pirmsskolas skolotāja

   Šis protokols ir pārskatīts un pielāgots 2022.gada 8.septembrī un ir spēkā spēkā līdz 2023.gada 7.septembrim

 

 *****************************************************************************************************************************

Kārtība kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai

 

2021.gada 15.novembrī

 

Izdota saskaņā ar

 

MK 29.10.2021.rīkojumu Nr.720 un MK 28.09.2021. noteikumiem Nr. 662

 1. Kārtība nosaka Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo (turpmāk tekstā – bērnu), darbinieku, izglītojamo vecāku, aizbildņu vai citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāku) rīcību mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā, saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī. 

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimības Covid-19 izplatīšanās iespēju iestādē. 

3. Iestādē ir nominētas personas, kas atbildības par kārtības ievērošanu: 

 - atbildīgā persona par informēšanu un distancēšanās noteikumu ievērošanu – iestādes metodiķe 

 - atbildīgā persona par higiēnas pamatprincipu ievērošanu – iestādes medicīnas māsa 

 - atbildīgā persona par veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipu ievērošanu – iestādes medicīnas māsa 

-  Atbildīgā persona par informēšanas zīmju izvietošanu – iestādes metodiķe 

4. Apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota. Jautājumu gadījumā vai , ja vecākiem ir nepieciešamība pēc klātienes sarunas, jāsazinās ar iestādes administrāciju pa tālruni – 64122608, 25449110, 25404449 vai elektroniski – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   kā arī platformā ELIIS

5.  Trešo personu ierašanās un uzturēšanās iestādē:

        - trešo personu reģistrāciju iestādē veic administrācijas pārstāvis

        - ja 3-jām personām (kas nav darbinieks vai audzēkņa vecāks) ir nepieciešams ienākt iestādes telpās, iepriekš jāsazinās ar darbinieku, zvanot pa                tālruni 64122608, 25404449 un norādot ierašanās iemeslu,

         - ieeja iestādē 3-jām personām notiek tikai pa administrācijas ieeju (iekšpagalmā)

         - iestādes iekštelpās drīkst uzturēties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas srtifikātu

         - ja persona nevar uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, iespējams vienoties par citu saziņas veidu - telefona vai                          tiešsaistes sarunu, tikšanos brīvā dabā.

6. Iestādes darbiniekiem obligāti jālieto sejas maskas.

7. No 15.11.2021. darba pienākumus drīkst veikt tikai darbnieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

8. Vecāku atrašanās iestādes telpās ir stingri ierobežota: 

Bērnus no 4 gadu vecuma vecāki nodod un saņem no grupas darbinieka, zvanot pie iestādes ārdurvīm. 

Bērnus līdz 3 gadu vecumam un bērnus adaptācijas periodā, mainot grupu, vecāki ieved grupas garderobē, izvairoties no tuva kontakta ar citiem vecākiem un ilgstošas uzkavēšanās. 

Labvēlīgos laika apstākļos bērnu izņemšana un pieņemšana notiek grupu rotaļlaukumos. 

Katras nedēļas piektdienā viens no vecākiem drīkst ienākt grupas garderobē pēc bērna apģērba. 

Uz iestādi bērnu atved un izņem ne vairāk kā 1 pieaugušais. 

Pēc bērna izņemšanas, vecākam jāatstāj iestādes teritorija, neuzkavējoties bērnu rotaļlaukumos. 

Ar iestādi nesaistītu personu klātbūtne iestādes telpās un teritorijā nav pieļaujama. 

Vecākiem, pēc iestādes darbinieku pieprasījuma obligāti jāinformē iestādes personāls par savu atrašanos un atgriešanos no ārzemēm. 

Ienākot iestādes telpās, vecākiem jālieto sejas maskas.

9. Bērniem nav atļauts nest uz iestādi rotaļlietas. 

10. Bērnu plūsma iestādes telpās tiek organizēta ievērojot noteiktus laikus, kad grupas apmeklē nodarbības, dodas pastaigā, tādējādi izslēdzot grupu savstarpējos kontaktus gaitenī.

11. Darbinieku sanāksmes organizē , ievērojot nepieciešamo distancēšanos. Lai izslēgtu nevajadzīgus kontaktus, darbinieku saziņa pēc iespējas notiek e-vidē. 

12. Pasākumus, kas nav tieši saistīti ar mācību procesu, organizē vienas grupas ietvaros vai svaigā gaisā. 

13.Iestādē īsteno telpu uzkopšanas algoritmu, ko nosaka MK 17.09.2013 noteikumi „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 52.-58.punktu 

14.Darbiniekiem ir pienākums informēt iestādes vadību par savu atrašanos riska grupā (hroniska saslimšana , imūnsupresīva terapija, grūtniecība). Šiem darbiniekiem iestādes vadība var lūgt veikt darbu attālināti. 

15.Ja obligātās sagatavošanas skolai posmā (5-6 gadīgie) , grupai vai atsevišķiem bērniem jādodas karantīnā, tiek nodrošināta attālināta apmācība. 

16.Iestādē ir izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja epidemioloģiskā situācija valstī saasinās. 

Visu bērnu vecāki nodod un saņem bērnus pie grupas ārdurvīm. 

Iestādes vadība samazina darbinieku plūsmu iestādē, organizējot daļas darbinieku attālinātu darbu. 

Mācību process tiek nodrošināts attālināti; 

Pedagogs reizi nedēļā sagatavo un nosūta vecākiem e-vidē ieteikumus īsus, konkrētus, uz praktisko darbību vērstus mācīšanās uzdevumus, kas atbilst bērna vecumposmam, Pirmsskolas izglītības programmai un Pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Pedagogs vienojas ar vecākiem par atgriezeniskās saites saņemšanu. 

Pedagogs dokumentē nosūtīto informāciju un saņemto atgriezenisko saiti par uzdevumu izpildi Eliis programmā 

17. Par šo kārtību bērni, vecāki un darbinieki tiek informēti sapulcēs, grupu saziņas platformās, vietnē ELIIS un iestādes mājas lapā www.c4pii.lv

 

Iestādes vadītāja

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

 

 

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu