Normatīvie akti

Kārtību kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs /tai skaitā arī pirmsskolas iestādēs/, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu, nosaka  MK noteikumi Nr. 277.no 23.03.2010.

Kārtību kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu, nosaka MK noteikumi Nr.1338. no 24.11.2009.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, saskaņā ar  Izglītības likuma  14.panta 18|.punktu , nosaka MK noteikumi Nr.533. no 31.07.2012.

Kārtību kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu, nosaka MK noteikumi Nr. 89. no 01.02.2011.

Vecāku maksa par bērnu ēdināšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās noteikta ar Cēsu domes lēmumu Nr. 242. no 14.09.2017