Personāls

     Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādi vada iestādes vadītāja Līga Balode, tās darbību nodrošina un apkalpo 43 darbinieki:    

• vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā;
• metodiķe;
• medmāsa;
• lietvede;
16 kvalificētas pirmsskolas skolotājas;
• mūzikas skolotāja Arnita Deigele

    
• sporta skolotāja Dace Grīnfelde
• logopēde Vita Siliņa
9 skolotāju palīdzes;
2 pavāri un 2 virtuves strādnieces;
• veļas pārzine;
3 sargi;
3 sētnieki;
• koplietošanas telpu apkopēja;
• remontstrādnieks

 

    No 20 skolotājām 19 ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 1 skolotāja vēl  mācās   Liepājas universitātes pirmsskolas fakultātē.
    Laika posmā no 2009.gada septembra līdz 2016.gada maijam 15 skolotājas ir startējušas ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē iegūstot sekojošas kvalitātes pakāpes - 3 skolotājas 4 kvalitātes pakāpi, kas ir ļoti augsta,  9 skolotājas 3 kvalitātes pakāpi, 3 skolotājas, 2.kvalitātes pakāpi.