Iekšējās kārtības noteikumi

 

 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes

Iekšējās kārtības noteikumi.

I

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā-iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar:

     1.1.Izglītības likumu.

     1.2.Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2. punktu.

     1.3.Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

     

     1.4.Mk noteikumi Nr.890 no17.09.2013 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno                        pirmsskolas izglītības programmu."

     1.5.MK noteikumi Nr.89 no 04.02.2011. " Kārtība kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības  vai valsts iestādes, ja                          izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" 

     1.6.Iestādes nolikumu.

     1.7. Cēsu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.11 no 07.06.2012. "Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības                    iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas."

 2. Noteikumi nosaka:

     2.1.Iestādes darba organizāciju.

     2.2.Bērnu tiesības, pienākumus un atbildību.

     2.3.Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību, izvietojumu iestādē..

     2.4.Atbildīgos un kārtību kādā bērni un to vecāki tiek iepazīstināti ar šiem Noteikumiem. 

     2.5.Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas,                           glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā. 

     2.6.Atbildību par Noteikumu neievērošanu.

3. Noteikumi ir izvietoti iestādes vestibilā, kur katrs interesents var ar tiem iepazīties un grupās (vecākiem paredzētajās informatīvajās mapēs).              ELIIS sistēmā.

4. Noteikumu ievērošana ir obligāta.

 

II

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA 

5. Iestāde ir atvērta bērniem darba dienās plkst.7.00 un slēgta plkst. 19.00

6. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par vienu stundu. 

7. Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē notiek saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības noteikto kārtību, MK noteikumiem.

8. Bērns tiek ieskaitīts audzēkņu sarakstā, kad audzēkņa vecāki iestādes vadītājai iesniedz sekojošus dokumentus:

     8.1.Iesniegumu iestādes vadītājai par bērna uzņemšanu audzēkņu sarakstā;

     8.2.Cēsu novada domes Izglītības nodaļas vadītājas parakstītu norīkojumu par vietas piešķiršanu izglītības iestādē;

     8.3.Medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;

     8.4.aizpildītu savstarpējās vienošanās līgumu.

9. Pirmsskolas iestādes vadītāja, pieņemot bērnu iestādē, iepazīstina vecākus ar šādiem dokumentiem:

     9.1.pirmsskolas izglītības iestādes  reģistrācijas apliecību;

     9.2.izglītības iestādes nolikumu;

     9.3.izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

     9.4.izglītības iestādes izglītības programmas licenci;

     9.5.Cēsu novada domes lēmumu par noteikto vecāku maksu.

10. Bērna iestāšanos pirmsskolas izglītības iestādē, tāpat arī izstāšanos formē ar iestādes vadītājas rīkojumu.

11. Bērnu ēdināšana notiek saskaņā ar dienas ritmu un izstrādāto ēdienkarti.

12. Nodarbības iestādē notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, ko izstrādā iestādes metodiķe un apstiprina vadītāja.

13. Bērnam iestādē tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, ēdināšanas izmaksas ir diferencētas bērniem no 1-3 gadiem un bērniem vecumā no 3-7            gadiem.

14. Lai nodrošinātu iestādei piederošu personu - darbinieku, bērnu - drošību, iestādes ārdurvis tiek slēgtas laikā no 9.00-10.30; no 12.00-16.00 un            pēc plkst. 18.00. Laikā, kad ārdurvis slēgtas, darbojas zvani.

15. Par nepiederošu personu iestādē tiek uzskatīta jebkura persona, kura nav iestādes darbinieks, audzēknis, audzēkņa vecāks vai vecāka norādīta            persona, kuram ir tiesības nodot un izņemt bērnu no pirmsskolas iestādes. Nepiederošajām personām ir jāuzrāda personu apliecinošu                  dokumentu un iestādes darbiniekam tā ir jāpavada līdz mērķim: personai vai kabinetam.

16. Jebkurai personai, ienākot un izejot no iestādes teritorijas,  aiz sevis jāaizver durvis, vārtiņi.

17. Par bērna atskaitīšanu no pirmsskolas iestādes, vadītāja vecākus brīdina rakstiski 7 dienas iepriekš, motivējot rīcību.

 

III

BĒRNU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

19. Bērnam ir tiesības:

     19.1.apmeklēt Iestādi un apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu, kā to nosaka Izglītības likums un Vispārējās                 izglītības likums;

     19.2.uzturēties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos  Iestādē un tās organizētajos pasākumos, būt aizsargātiem no fiziskās, emocionālās,                           psihiskās vardarbības;

     19.3 . saņemt neatliekamo palīdzību;

     19.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses;

     19.5. jebkurā situācijā saņemt paskaidrojumus un palīdzību no Iestādes vadītājas, skolotājām un Iestādes darbiniekiem.

20. Bērnam ir pienākums:

     20.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un gar;igajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai;

     20.2. obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanā skolai vecumā, katru dienu ierasties Iestādē un piedalīties nodarbībās. Līdz brīdim, kamēr                Iestādes rīcībā nav kavējumu attaisnojoša dokumenta, mācību process tiek uzskatīts par neattaisnoti kavētu;

     20.3. atbilstoši savam vecumam, spējām un prasmēm, rūpēties par sevi, savu veselību, ievērot personīgās higiēnas prasības;

     20.4. ar savu rīcību neapdraudēt savu un citu drošību un veselību;

     20.5. vērsties pēc palīdzības pie grupas skolotājas, skolotāja palīga vai cita Iestādes darbinieka, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus                  savai vai citu drošībai;

     20.6. ievērot Iestādes un grupas noteikumus.

 

IV

BĒRNU UZVEDĪBAS NOTEIKUMI 

 

 

21. Bērnam ,atbilstoši savam vecumam, fiziskajai un garīgajai attīstībai, ir šādi vispārīgie uzvedības noteikumi:

     21.1. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret vecākiem, Iestādes darbiniekiem un viesiem, ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības                  normas;

     21.2. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem;

     21.3. neaizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts publiski ietekmēt citus bērnus un pieaugušos;

     21.4. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi;

     21.5. rūpīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt kārtību vietā, kur tie atrodas;

22. Bērna uzvedības noteikumi, atrodoties Iestādē:

     22.1. rotaļnodarbību un visa dienas rituma laikā ar savu uzvedību netraucēt citus bērnus un skolotāju darbu, ievērot grupas, kā                  arī rotaļu un spēļu noteikumus;

     22.2.pēc darbošanās ar mācību materiāliem, spēlēm un rotaļlietām, tos sakārtot un nolikt paredzētajās vietās. Atbilstoši savām                  spējām sakārtot savu darba, rotaļu vietu;

     22.3. mācību piederumus-šķēres, zīmuļus, flomasterus, dažādu veidu krāsas u.c. drīkst izmantot, saskaņojot ar skolotāju un                         ievērojot drošības noteikumus;

     22.4. rotaļlietas uz Iestādi drīkst ņemt līdzi tikai pēc saskaņošanas ar grupas skolotājām un saskaņā ar grupas noteikumiem. Par                līdzi atnesto rotaļlietu ir atbildīgs pats bērns.

     22.5. pa kāpnēm pārvietoties lēni, pa vienam pakāpienam. Nedrīkst lēkt, grūstīties.

     22/6/ atrodoties Iestādes telpās nav atļauts skriet;

     22.7. netraucēt citiem bērniem ēdienreižu un atpūtas laikā;

     22.8. atpūtas laikā atrasties savā gultā, necelties stāvus, neliekties pāri gultas malai, nelēkāt pa gultu;

     22.9. izdzirdot trauksmes signalizāciju, sekot pieaugušā norādījumiem un atstāt Iestādes telpas;

     22.10. pasākumu laikā nav atļauts skaļi uzvesties, sarunāties, staigāt, skraidīt, šūpoties uz krēsla, aiztikt dekorācijas un traucēt                                   citiem pasākuma apmeklētājiem;

     22.11. pirms pastaigas uzklausīt skolotāja norādījumus par teritoriju, kurā bērni drīkst uzturēties pastaigas laikā, drošības                                         noteikumus kādi jāievēro pastaigas laikā;

     22.12. dodoties pastaigā aizliegts patvaļīgi atvērt Iestādes ārdurvis un iziet no Iestādes. Iziet no Iestādes atļauts tikai aiz                                               skolotājas vai skolotāja palīga, kuras uzraudzībā atrodas bērni;

     22.13. pastaigas laikā aizliegts patvaļīgi atvērt Iestādes vārtiņus un iet ārpus Iestādes teritorijas;

     22.14. pastaigas laikā jāatrodas pastaigai paredzētajā vietā, nav pieļaujams to patvaļīgi pamest;

     22.15. ja pastaigas laikā pāri žogam pārkrīt rotaļlieta vai cits priekšmets par to pateikt skolotājai, nedoties pēc tās patstāvīgi;

     22.16. Iestādes teritorijā esošo inventāru un rotaļu konstrukcijas izmantot atbilstoši paredzētajām aktivitātēm un lietošanas                                          noteikumiem;

     22.17. šūpoties šūpolēs kā arī izmantot citas rotaļu konstrukcijas atļauts skolotāja klātbūtnē, kura uzraudzībā atrodas bērni;

     22.18. Personīgos velosipēdus var novietot tikai tiem paredzētās vietās, pārvietoties ar velosipēdu drīkst tikai ar skolotāju atļauju un                           skolotājas , kuras uzraudzībā atrodas bērni , klātbūtnē;

     22.19. pārvietojoties ar velosipēdu jālieto ķivere un stingri jāievēro drošības noteikumi;

     22.20. pēc velosipēda izmantošasas tas jānovieto tam paredzētā vietā;

     22.21. nav atļauts uzsākt sarunas ar nepazīstamiem cilvēkiem, kuri atrodas aiz iestādes teritorijas vai teritorijā, pieņemt no viņiem                              dāvanas      vai saldumus. Ja iestādes teritorijā vai tuvu tai atrodas nepazīstams, aizdomīgs vai savāds cilvēks, nekavējoties par to                     pateikt skolotājai;

     22.22. gadījumā, ja iestādes teritorijā vai tuvu tai atrodas dzīvnieks (suns, ezis, čūska u.c.) nedrīkst kliegt, izdarīt straujas kustības, skriet,                   aiztikt dzīvnieku. Pamanot dzīvnieku par to pateikt skolotājai vai citam tuvumā esošam pieaugušajam un sekot viņa norādījumiem;

     22.23. iestādes teritorijā vai pastaigas laukumā, ieraugot ko neparastu vai bīstamu (dažādi priekšmeti, bedres u.c.) tam nedrīkst tuvoties.                    par to jāpasaka skolotājai vai citam tuvumā esošam pieaugušajam un jāseko viņa norādījumiem;

     22.24. Uz iestādi aizliegts ņemt līdzi asus, bīstamus, ugunsbīstamus priekšmetus, mobilos telefonus, viedierīces, medikamentus,                                  dekoratīvās kosmētikas līdzekļus;

     22.25. aizliegts fiziski un emocionāli aizskart citus bērnus un pieaugušos;

     22.26. aizliegts ņemt, aiztikt un lietot citu bērnu un pieaugušo personīgās lietas;

     22.27. aizliegts bez skolotāja vai skolotāja palīga, kura uzraudzībā atrodas bērni, atļaujas, iziet no grupas telpām vai norādītā pastaigu                        laukuma teritorijas.

 

V

DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA

 

23. Evakuācijas plāni ir izvietoti pie katras grupas ieejas durvīm un pie iestādes ārdurvīm. Informācija par operatīvā dienesta izsaukšanu ir izvietota pie ugunsdzēsības krāniem. Gaitenī ir pieejams dienesta telefons ar telefonu numuriem administrācijai, operatīvajiem dienestiem. 

24. Katra persona, kas atrodasiestādes teritorijā, izņemot iestādes darbiniekus un bērnus, tiek uzskatīta par nepiederošu personu. 

25. Iestādes telpās un teritorijā kategoriski aizliegts:

     25.1. smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās un psihotropās vielas;

     25.2. lietot necenzētus vārdus, izteicienus;

     25.3. pielietot vardarbību /fizisku, emocionālu/;

     25.4. huligāniski uzvesties.

26.Izglītības iestādē un teritorijā aizliegta  alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana.

27. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, viņš vēršas pie grupas skolotāja vai iestādes vadītāja. 

28. Darbiniekiem ir pienākums ziņot iestādes vadītājai vai atbildīgajai personai iestādē par gadījumiem, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu. Iestādes vadītāja rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem  ormatīvajiem aktiem - Rīcības protokolu.

 

VI

ATBILDĪGIE UN KĀRTĪBA, KĀDĀ DARBINIEKI, VECĀKI, BĒRNI TIEK IEPAZĪSTINĀTI AR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKU IEM

 

29. Pirms bērna iestāšanās izglītības iestādē ar iekšējās kārtības noteikumiem vecākus iepazīstina vadītāja.

30. Katra gada septembrī grupu skolotājas atkārtoti ar tiem iepazīstina vecākus, saņemot no viņiem parakstu par to ievērošanu.

31. Grupu skolotājas iepazīstina bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem septembrī un pamatojoties uz tiem, kopā ar bērniem izstrādā grupas iekšējās kārtības noteikumus.

32. Gadījumos, ja iekšējās kārtības noteikumi tiek saturiski papildināti, vai pārkāpti, darbinieki, vecāki ar tiem iepazīstas un parakstās atkārtoti .

33. Pirms masu pasākuma apmeklējuma, došanās ekskursijā, pārgājienā, izbraukumā, grupu skolotāja instruē bērnus par attiecīgajiem drošības noteikumiem. Par pārrunāšanas faktu skolotāja izdara atzīmi žurnālā. Saskaņā ar bērnu vecumu, audzināšanas un mācību plānu, skolotāja plāno un runā ar bērniem par personīgo higiēnu, par ceļu satiksmes noteikumiem, uzvedību nestandarta situācijās.

 

VII

IZMAIŅAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS

 

34. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagoģiskā padome, iestādes padome, pašvaldība, attiecīgi MK noteikumi. 

 

Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja Līga Balode

 

05.09.2021.